IT IS FINALLY HERE–CYPRESS HILL MUD NO. 1 BOND ELECTION

Cypress Hill MUD No. 1 bond election is tomorrow, Tuesday, November 6, 2018 from 7 a.m. to 7 p.m. You can vote at your regular Harris County precinct. If you are a registered voter in Cypress Hill MUD, your ballot will include the Cypress Hill MUD bond election at the end.

FINALMENTE LLEGÓ EL DÍA – ELECCIÓN DE BONOS DE CYPRESS HILL MUD NO. 1

La elección de bonos de Cypress Hill MUD No. 1 es mañana, el martes 6 de noviembre de 2018 de 7 a.m. a 7 p.m. Usted puede votar en su precinto habitual del Condado de Harris. Si usted es un votante registrado en Cypress Hill MUD, su boleta de votación incluirá la elección de bonos de Cypress Hill MUD al final.

HIỆN TẠI ĐÃ LÀ BƯỚC CUỐI CÙNG–CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU CƠ QUAN TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ CYPRESS HILL SỐ 1

Cuộc bầu cử trái phiếu của Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Cypress Hill Số 1 được thực hiện vào ngày mai, thứ Ba, 6 tháng Mười Một, 2018 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Quý vị có thể bỏ phiếu tại phân khu bầu cử thông thường của Quận Harris. Nếu quý vị là một cử tri đã ghi danh tại Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Cypress Hill, lá phiếu của quý vị sẽ có phần nội dung cuộc bầu cử trái phiếu của Cơ Quan Tiện Ích Thành Phố Cypress Hill ở phía cuối lá phiếu.

CYPRESS HILL 市政公用事業區第 1 區債券選舉終於到來

Cypress Hill 市政公用事業區第 1 區債券選舉將於明日,即 2018 年 11 月 6 日(週二)上午7 點至晚上 7:00 舉行。您可以在您的 Harris 縣常規選區進行投票。如果您是 Cypress Hill市政公用事業區的登記選民,您的選票將在末尾包含 Cypress Hill 市政公用事業區債券選舉。

View PDF