Notice of Election

TO THE DULY QUALIFIED RESIDENT ELECTORS OF CYPRESS HILL MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1 AND TO ALL OTHER INTERESTED PERSONS:

Notice is hereby given that an election will be held in and for Cypress Hill Municipal Utility District No. 1 (the “District”) between 7:00 a.m. and 7:00 p.m. on November 6, 2018, at the precinct polling places listed in Exhibit A attached hereto. Translations of the Order may be viewed by clicking on the appropriate button.

AVISO DE ELECCIÓN

A LOS VOTANTES HABILITADOS, RESIDENTES DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 1 DE CYPRESS HILL Y A TODAS LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS:

Por medio del presente se informa que se celebrará una elección en y para el Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 1 de Cypress Hill (el “Distrito”) el 6 de noviembre de 2018 de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. en los lugares de votación de los precintos indicados en el Anexo A adjunto al presente. Por favor, haga clic debajo para ver la Orden completa.

THÔNG BÁO BẦU CỬ

GỬI CÁC CỬ TRI CƯ DÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ SỐ 1 CYPRESS HILL VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM KHÁC:

Theo đây xin thông báo một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong và cho Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố số 1 Cypress Hill (“Cơ Quan”) vào ngày 6 tháng Năm, 2018, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, tại các địa điểm phòng phiếu theo phân khu bầu cử ghi trong Phụ Lục A kèm theo đây. Có thể xem bản dịch Lệnh này bằng cách nhấp chuột vào nút phù hợp.

選舉通知

致CYPRESS HILL市政公用事業區第1區的合資格選民及所有其他相關人士:

茲定於2018年11月6日上午7:00至晚上7:00,在Cypress Hill市政公用事業區第1區(下稱「本區」)為本區舉行一項選舉。點選相應按鈕可查看命令的譯文。

NOTICE OF ELECTION
AVISO DE ELECCIÓN
THÔNG BÁO BẦU CỬ
選舉通知