Cypress Hill Municipal Utility District No. 1 Bond Election

On August 17, 2018 the Board of Directors of Cypress Hill Municipal Utility District No. 1 (the “District”) called a bond election for November 6, 2018. Please click below to view the entire Order.

The Federal Voting Rights Act requires us to translate our election materials into Spanish, Vietnamese and Traditional Chinese. Translations of the Order may be viewed by clicking on the appropriate button.

Elección de bonos del Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 1 de Cypress Hill

El 17 de agosto de 2018, la Junta Directiva del Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 1 de Cypress Hill (el “Distrito”) convocó una elección de bonos para el 6 de noviembre de 2018. Por favor, haga clic debajo para ver la Orden completa.

La Ley Federal de Derechos de Votación nos exige que traduzcamos los materiales de la elección al español, vietnamita y chino tradicional. Las traducciones de la Orden pueden verse cliqueando en el botón correspondiente.

Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 1 Cypress Hill

Vào ngày 17 tháng Tám, 2018, Ban Giám Đốc Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Số 1 Cypress Hill (“Cơ Quan”) đã yêu cầu tổ chức bầu cử trái phiếu vào ngày 6 tháng Mười Một, 2018. Xin hãy nhấp chuột vào phía dưới đây để xem toàn bộ Lệnh này.

Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu Liên Bang yêu cầu chúng tôi thông dịch tất cả các tài liệu bầu cử sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa. Có thể xem bản dịch Lệnh này bằng cách nhấp chuột vào nút phù hợp.

Cypress Hill市政公用事業區第1區債券選舉

2018年8月17日,Cypress Hill市政公用事業區第1區(下稱「本區」)董事會下令於2018年11月6日舉行一次選舉。請點按下方查看命令全文。

《聯邦投票權法案》要求我們將選舉材料翻譯為西班牙語、越南語和繁體中文。點選相應按鈕可查看命令的譯文。

Order Calling Bond Election
ORDEN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE BONOS
LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU
關於舉行債券選舉的命令