Information Concerning the Cypress Hill Municipal Utility District No. 1 Bond Election

FOR INFORMATION ON THE CYPRESS HILL MUD NO. 1 BOND ELECTION, GO TO LATEST DEVELOPMENTS
Translation choices are Spanish, Mandarin and Vietnamese.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LA ELECCIÓN DE BONOS DEL MUD NRO. 1 DE CYPRESS HILL VAYA A LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS

Hay traducciones en español, mandarín y vietnamita disponibles.
ĐỂ BIẾT THÔNG TIN VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU CỦA CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ SỐ 1 CYPRESS HILL, TỚI PHẦN LATEST DEVELOPMENTS (TIN TỨC CẬP NHẬT MỚI NHẤT)
Các lựa chọn chuyển ngữ là tiếng Tây ban nha, tiếng Quảng đông (tiếng Hoa), và tiếng Việt.

有關Cypress Hill 市政公用事業區第1區債券選舉的資訊, 請到最新動向
翻譯服務選項為西班牙文、中文和越南文。

View PDF
By |2018-03-29T13:40:55+00:00March 28th, 2018|Bond Elections- Home|