News 2018-03-29T14:27:17+00:00

Bond Election

INFORMATION CONCERNING THE CYPRESS HILL MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1 BOND ELECTION

To Registered Voters in Cypress Hill MUD No. 1:

The Board of Directors of Cypress Hill MUD No. 1 has called a bond election on May 5, 2018. The District’s Board of Directors would like to provide you with the following information concerning the election:

What is Cypress Hill Municipal Utility District No. 1? Cypress Hill MUD No. 1 is a unit of local government, often referred to as a MUD. Its main responsibility is to provide water, wastewater, and drainage to all the land within its boundaries. It also provides trash, recycling, supplemental law enforcement, and parks and recreational facilities. It is managed by a five-member Board of Directors, whose members live or own property in the District.

What is a bond election? Before it can issue bonds payable from taxes, a MUD must hold an election and ask voters to authorize it to issue bonds. The Cypress Hill MUD No. 1 Board of Directors has called a bond election for May 5, 2018.

Why did the MUD Board call a bond election? Cypress Hill MUD No. 1 was created in 1979 and some of its infrastructure is almost 40 years old. The District has financed all of its water, sewer and drainage system through the issuance of bonds and has used up all its bond authorization. The Board believes that it would be beneficial to the District to have the ability to issue bonds in the future to finance major projects, such as replacement of aging infrastructure and modernizing its water and sewer systems, rather than having to raise sufficient funds to pay for such projects on a “pay as you go” basis.

What would happen if the bond election passes? If the bond election passes, then the Board of Directors will have the flexibility to determine the best way to finance future projects and can issue bonds if it determines that is the fairest and most economical way to finance a new project. The District is not required to issue bonds, but the bond election allows it to do so.

Will my taxes go up if the bond election passes? The District’s Board intends to issue bonds only if it can structure its debt service in a way that does not raise the tax rate.

Who can vote? To be eligible to vote in the District’s election, a person must be a qualified voter in the District. The District will receive a list of those qualified to vote in the District’s election from the Harris County Voter Registrar.

What are the election details? The location, dates and hours of early voting and regular voting are found in the Notice of Election being posted to the District’s website at www.cypresshillmud1.com. Look under the “Latest News” tab.

Where can I get more information? We have scheduled a public informational session on the bond election at 6 p.m. on Monday, April 9, 2018 at the Cypress Mill Recreation Center located at 14710 Mills Park Lane, Cypress, Texas 77429. Please check the District’s website under “Meetings-Meeting Agendas” to confirm the arrangements.

We thank you for your interest in the District.

BOARD OF DIRECTORS, CYPRESS HILL MUD NO. 1

View PDF
By | March 29th, 2018|Categories: Bond Elections- English|Comments Off on INFORMATION CONCERNING THE CYPRESS HILL MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1 BOND ELECTION

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ELECCIÓN DE BONOS DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 1 DE CYPRESS HILL

Para los votantes registrados del MUD Nro. 1 de Cypress Hill:

La Junta Directiva del MUD Nro. 1 de Cypress Hill ha convocado una elección de bonos para el 5

de mayo de 2018. La Junta Directiva del Distrito desea proporcionarle la siguiente información con

respecto a la elección:

¿Qué es el Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 1 de Cypress Hill? El MUD Nro. 1

de Cypress Hill es una unidad de gobierno local, a menudo referida como MUD. Su principal

responsabilidad es suministrar agua, aguas residuales y drenaje a todos los terrenos dentro de

sus límites. También provee servicios de basura, reciclado, policía suplementaria e instalaciones

de parques y recreativas. Lo administra una Junta Directiva que consta de cinco miembros que

viven o tienen propiedades en el Distrito.

¿Qué es una elección de bonos? Antes de que se puedan emitir bonos pagaderos de

impuestos, un MUD debe celebrar una elección y pedir a los votantes que autoricen la emisión de

bonos. La Junta Directiva del MUD Nro. 1 de Cypress Hill ha convocado una elección de bonos

para el 5 de mayo de 2018.

¿Por qué la Junta de MUD convocó una elección de bonos? El MUD Nro. 1 de Cypress Hill se

creó en 1979 y parte de su infraestructura tiene casi 40 años. El Distrito ha financiado todo el

sistema de agua, drenaje y alcantarillado a través de la emisión de bonos y ha agotado toda la

autorización de los bonos. La Junta considera que sería benéfico para el Distrito tener la

capacidad de emitir bonos en el futuro para financiar proyectos importantes, como el reemplazo de

la infraestructura en deterioro y la modernización de sus sistemas de agua y alcantarillado, en

lugar de tener que recaudar fondos suficientes para pagar dichos proyectos “cuando se vayan

necesitando”.

¿Qué pasará si se aprueba la elección de bonos? Si se aprueba la elección de bonos,

entonces la Junta Directiva tendrá la flexibilidad de determinar la mejor manera de financiar

proyectos futuros y puede emitir bonos si determina que es la manera más justa y más económica

de financiar un nuevo proyecto. El Distrito no está obligado a emitir bonos, pero la elección de

bonos le permite hacerlo.

¿Aumentarán mis impuestos si se aprueba la elección de bonos? La Junta del Distrito tiene la

intención de emitir bonos solo si puede estructurar su servicio de deuda de una manera que no se

aumente la tasa tributaria.

¿Quién puede votar? Para ser elegible para votar en la elección del distrio, una persona debe ser

un votante habilitado del Distrito. El distrito recibirá una lista de las personas habilitadas para votar

en la elección de Distrito del Registrador de Votantes del Condado de Harris.

¿Cuáles son los detalles de la elección? El lugar, las fechas y los horarios de la votación

anticipada y de la votación regular están en la página web del Distrito: www.cypresshillmud1.com

Busque en la pestaña “Latest News”.

¿Dónde puedo obtener más información? Hemos programado una sesión informativa pública

sobre la elección de bonos el lunes 9 de abril de 2018 a las 6 p.m. en el Centro Recreativo

Cypress Mill ubicado en 14710 Mills Park Lane, Cypress, Texas 77429. Sírvase visitar la página

web del Distrito bajo “Reuniones – Programas de reuniones” para confirmar los horarios.

Gracias por su interés en el Distrito.

JUNTA DIRECTIVA, MUD NRO. 1 DE CYPRESS HILL

View PDF
By | March 29th, 2018|Categories: Bond Elections- Spanish|Comments Off on INFORMACIÓN REFERENTE A LA ELECCIÓN DE BONOS DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 1 DE CYPRESS HILL

THÔNG TIN VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU CỦA CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ SỐ 1 CYPRESS HILL

Gửi Các Cử Tri Đã Đăng Ký Bỏ Phiếu ở Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố số 1 Cypress Hill:

Ban Giám Đốc Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố số 1 Cypress Hill đã yêu cầu tổ chức một

cuộc bầu cử trái phiếu vào ngày 5 tháng Năm, 2018. Ban Giám Đốc Cơ Quan muốn cung cấp cho

quý vị các thông tin sau đây về cuộc bầu cử:

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố số 1 Cypress Hill là gì? Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích

Thành Phố số 1 Cypress Hill là một đơn vị chính quyền địa phương, thường được gọi là MUD.

Nhiệm vụ chính của cơ quan là cung cấp nước, xử lý nước thải và cống rãnh thoát nước cho toàn

bộ khu đất nằm trong ranh giới của cơ quan. Cơ quan cũng cung cấp dịch vụ thu rác, tái chế, thi

hành luật bổ sung, và các công viên và cơ sở giải trí. Cơ quan được quản lý bởi Ban Giám Đốc

gồm năm thành viên, đều là những người sinh sống hoặc sở hữu nhà đất trong Cơ Quan.

Bầu cử trái phiếu là gì? Vì có thể phát hành trái phiếu trả bằng tiền thuế, một cơ quan MUD

phải tổ chức bầu cử và đề nghị cử tri cho phép cơ quan đó phát hành trái phiếu. Ban Giám Đốc

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố số 1 Cypress Hill đã đề nghị tổ chức một cuộc bầu cử trái

phiếu vào ngày 5 tháng Năm, 2018.

Tại sao Ban Giám Đốc MUD lại đề nghị tổ chức bầu cử trái phiếu? Cơ Quan Dịch Vụ Tiện

Ích Thành Phố số 1 Cypress Hill được thành lập vào năm 1979 và một số cơ sở hạ tầng của cơ

quan đã gần 40 năm. Cơ Quan đài thọ toàn bộ hệ thống cấp thoát nước và cống rãnh của cơ

quan thông qua phát hành trái phiếu và sử dụng hết toàn bộ thẩm quyền phát hành trái phiếu của

mình. Ban Giám Đốc tin rằng sẽ có lợi cho Cơ Quan nếu cơ quan có thể phát hành các trái phiếu

trong tương lai để đài thọ cho các dự án chủ chốt, chẳng hạn như thay thế cơ sở hạ tầng đã cũ

và hiện đại hóa các hệ thống cấp thoát nước của cơ quan, thay vì phải gây đủ ngân quỹ để đài

thọ cho các dự án đó theo kiểu “làm đến đâu trả đến đó”.

Nếu cuộc bầu cử trái phiếu thông qua thì sao? Nếu cuộc bầu cử trái phiếu thông qua, thì Ban

Giám Đốc sẽ có thể linh hoạt xác định cách tốt nhất để đài thọ cho các dự án trong tương lai và

có thể phát hành các trái phiếu nếu thấy đó là cách công bằng và tiết kiệm chi phí nhất để đài thọ

cho một dự án mới. Cơ Quan không bắt buộc phải phát hành trái phiếu, tuy nhiên cuộc bầu cử

trái phiếu sẽ cho phép cơ quan làm như vậy.

Tiền thuế của tôi có tăng nếu cuộc bầu cử trái phiếu thông qua không? Ban Giám Đốc Cơ

Quan dự định chỉ phát hành trái phiếu nếu cơ quan có thể cơ cấu phương thức trả nợ sao cho

không làm tăng mức thuế.

Ai có thể bỏ phiếu? Để hội đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của Cơ Quan, quý vị phải là

cử tri hội đủ điều kiện trong Cơ Quan. Cơ Quan sẽ nhận được danh sách những người hội đủ

điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của Cơ Quan từ văn phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Harris.

Thông tin chi tiết về cuộc bầu cử là gì? Địa điểm, ngày giờ bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu thông

thường có trong Thông Báo Bầu Cử được đăng trên website của Cơ Quan tại

www.cypresshillmud1.com. Xem trong phần “Latest News”.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu? Chúng tôi đã sắp xếp một buổi cung cấp thông tin cho công

chúng về cuộc bầu cử trái phiếu vào lúc 6 giờ chiều thứ Hai, ngày 9 tháng Tư, 2018 tại Cypress

Mill Recreation Center ở 14710 Mills Park Lane, Cypress, Texas 77429. Vui lòng xem mục

“Meetings-Meeting Agendas” trên website của Cơ Quan để xác nhận ngày giờ và địa điểm tổ

chức.

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến Cơ Quan.

BAN GIÁM ĐỐC, CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ SỐ 1 CYPRESS HILL

View PDF
By | March 29th, 2018|Categories: Bond Elections- Mandarin|Comments Off on THÔNG TIN VỀ CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU CỦA CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH THÀNH PHỐ SỐ 1 CYPRESS HILL

有關該 Cypress Hill市政公用事業區第1區債券選舉相關資訊

致:Cypress Hill 市政公用事業區(MUD) 第1區註冊選民:

Cypress Hill 市政公用事業區(MUD)第1區董事會將於2018年5月5日舉行一債券選

舉。本區的董事會提供下面有關於本次選舉的相關資訊:

什麼是Cypress Hill市政公用事業區第1區?Cypress Hill 市政公用事業區第1區是當地政府的

一個單位, 通常被稱為MUD。它的主要責任是提供其邊界內的所有土地提供水、廢水和排水。

它還提供垃圾, 回收, 替代執法, 公園和娛樂設施。該區委員會由五人董事管理, 其成員皆在

本區內居住或擁有房產。

什麼是債券選舉?發行稅收的債券之前, 一市政公用事業區(MUD)必須舉行選舉, 並要求選

民授權它發行債券。Cypress Hill 市政公用事業區第1區將於2018年5月5日舉行一債券

選舉。

為什麼市政公用事業區(MUD)要舉行債券選舉?Cypress Hill 市政公用事業區第1區成立

于 1979年, 因此它的一些基礎設施將近40年之久。該區通過發行債券為其所有的水、下水道和

排水系統提供資金, 但已用盡了所有的授權債券資金。該董事會認為, 該地區有能力在今後發

行債券, 為主要專案提供資金, 例如更換老化的基礎設施和使其水和下水道系統現代化, 而不

光是提高足夠資金去支付此類專案,以"預付費的"形式去支付其開銷。

如果債券選舉通過將會發生什麼?如果債券選舉通過,董事會將有靈活性, 以確定最好的方式

來資助未來的專案, 並可以發行債券,且能確定這是最公平和最經濟的方式來資助一個新的專案。

該區並不要求發行債券, 但債券選舉允許它這樣做。

如果債券選舉通過我的稅務會上升嗎?該區董事會只打算發行債券若此行為將不提高稅率的方

式來組織債務服務。

誰可投票?有資格在本區選舉中投票的人, 此人必須是本區內的合格選民。該區將收到由

Harris郡選民登記官給的一份名單, 其中是有資格在該區選舉中投票的合格選民。

此選舉的詳情是什麼?提前投票和一般投票的地點、日期、及時間可在選舉通知查看,選舉通

知現正張貼在本區的網頁上, 網址為www.cypresshillmud1.com.在 “Latest News”(”最新新

聞”) 選項下查看。

在哪裡可以獲得更多相關資訊?我們計畫在星期一,2018年4月9日,下午6:00舉行的關於債

券選舉的公開資訊會議, 地點在Cypress Mill 活動中心,地址:14710 Mills Park Lane,

Cypress, Texas 77429。請至該董事會網站 “Meetings-Meeting Agendas”(”會議-會議議程

“) 下查看以確認計畫安排。

我們感謝您對這個地區有興趣。

董事會,Cypress Hill 市政公用事業區第1區

View PDF
By | March 29th, 2018|Categories: Bond Elections- Vietnamese|Comments Off on 有關該 Cypress Hill市政公用事業區第1區債券選舉相關資訊

Order Calling Bond Election

Order Calling Bond Election was duly introduced for the consideration of the Board and read in full. It was then duly moved and seconded that such Order be adopted; and, after due discussion, such motion, carrying with it the adoption of such Order, prevailed and carried by the following votes:

Ayes: 5

Noes: 0

Read More

View PDF
By | March 28th, 2018|Categories: Bond Elections|Comments Off on Order Calling Bond Election

Notice of Election

TO THE DULY QUALIFIED RESIDENT ELECTORS OF CYPRESS HILL MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 1 AND TO ALL OTHER INTERESTED PERSONS:

Notice is hereby given that an election will be held in and for Cypress Hill Municipal Utility District No. 1 (the “District”) bewteen 7:00 a.m. and 7:00 p.m. on May 5, 2018, at the following polling place: 14623 Plains River Drive, Cypress, Texas 77429.

Read More

View PDF
By | March 28th, 2018|Categories: Bond Elections|Comments Off on Notice of Election

QUESTIONS???

Have questions about what you’ve read? Reach out to us.

MAKE ENQUIRY